AI als versneller van de energietransitie

Cases
AI als versneller van de energietransitie

“Bijdragen aan verduurzaming is essentieel om een leefbare wereld achter te laten voor toekomstige generaties.” Aan het woord is Mathijs de Weerdt, voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).

“Een duurzaam energiesysteem moet slim zijn, maar is tegelijkertijd ook razend complex door de vele onzekerheden en uitdagingen. Zoals de grootschaligheid, de hoeveelheid data, de diverse infrastructuren, de vele actoren en belangen. Deze complexe puzzel biedt fantastisch interessante uitdagingen voor de inzet van AI.”

Nederland verduurzamen
De ambitie van de werkgroep Energie en Duurzaamheid van de NL AIC is dan ook om met AI-onderzoek en de toepassing ervan een bijdrage te leveren aan de energietransitie en het verduurzamen van Nederland. Met AI kunnen de regionale netbeheerders bijvoorbeeld grote kostenbesparingen realiseren, door slim onderhoud en een gerichte aanpak van problemen rondom congestie. Waar meerdere energiedragers samenkomen, kan AI bijdragen aan het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en conversie van energiedragers. Bovendien ligt er een belangrijke kans voor AI bij het ondersteunen van besluitvormingsprocessen om het energiesysteem anders in te richten. 

Naast het ontwikkelen van een visie draagt de NL AIC ook vanuit concrete projecten bij aan de energietransitie. Mathijs: “Collega’s van onder andere de VU hebben onder meer een programma uitgewerkt voor energie-efficiënte AI-systemen, waarin we aandacht vragen voor het grote energiegebruik van sommige machine learning methoden en een richting beschrijven om dit in de hand te houden.” 

Bewustwording creëren
Een ander voorbeeld is een in door Human Capital te ontwikkelen cursus. “Het doel van de cursus is om bewustwording te creëren voor de mogelijkheden van AI bij alle werkenden en studenten in de energiesector. Een dergelijke cursus is eerder ontwikkeld voor de zorgsector en zal later dit jaar ook worden ontwikkeld voor de sector landbouw en voeding. Daarnaast hebben we ook als ambitie een goed werkende ontwikkeltuin voor AI-onderzoek en – ontwikkeling voor het energiesysteem te creëren. Deze biedt een overzicht van en afstemming tussen bestaande en te verzamelen data en te ontwikkelen tools, modellen en bijbehorende algoritmen. Deze ontwikkeltuin biedt een platform voor de samenwerking binnen het rijke ecosysteem in Nederland van partijen die werken aan digitale oplossingen voor energie, klimaat en circulariteit.”

Vooroplopen
“We zijn ervan overtuigd dat Nederland mede dankzij de inzet van AI voorop kan gaan lopen in de energietransitie en als voorbeeld kan dienen voor Europa en de rest van de wereld”, aldus Mathijs tegenover NL AIC. “Door de succesvolle AI-technieken en toepassingen ook te exporteren, kunnen we de economie in Nederland versterken en verduurzaming elders op de wereld versnellen.”

AI-hub Oost-Nederland is partner van